பள்ளிகள்

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

பள்ளியக்ரஹாரம் - 613003

நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

சின்னக்கடை தெரு , தஞ்சாவூர் - 613001